نمایندگان استان آذربایجان شرقی

کد نمایندگی : 65503
نام و نام خانوادگی نماینده : جواد رنجبری تازه کند
شماره تلفن همراه 1 : 09149311955
شماره تلفن همراه 2 : 09399311955
شماره تلفن همراه 3 : 09217592209
کارت ویزیت مجازی جواد رنجبری تازه کند
کد نمایندگی : 67022
نام و نام خانوادگی نماینده : بهرام نعمتی کر
شماره تلفن همراه 1 : 09149309200
شماره تلفن همراه 2 : 09143316257
شماره تلفن همراه 3 : -
کارت ویزیت مجازی بهرام نعمتی کر
کد نمایندگی : 71458
نام و نام خانوادگی نماینده : حامد قلعه بان قره بابا
شماره تلفن همراه 1 : 09148419035
شماره تلفن همراه 2 : -
شماره تلفن همراه 3 : -
کارت ویزیت مجازی حامد قلعه بان قره بابا
کد نمایندگی : 70736
نام و نام خانوادگی نماینده : احمد رزمی
شماره تلفن همراه 1 : 09371545456
شماره تلفن همراه 2 : 09142599234
شماره تلفن همراه 3 : -
کارت ویزیت مجازی احمد رزمی
کد نمایندگی : 69380
نام و نام خانوادگی نماینده : علی حبیب زاده
شماره تلفن همراه 1 : 09903827323
شماره تلفن همراه 2 : 09387924808
شماره تلفن همراه 3 : -
کارت ویزیت مجازی علی حبیب زاده