نمایندگان استان آذربایجان شرقی

کد نمایندگی : 80908
نام و نام خانوادگی نماینده : مهدی رمضانی زگلوجه
تلفن همراه نماینده : 09147341506
کد نمایندگی : 71458
نام و نام خانوادگی نماینده : حامد قلعه بان قره بابا
تلفن همراه نماینده : 09148419035
کد نمایندگی : 85458
نام و نام خانوادگی نماینده : محمد جعفری زگلوجه
تلفن همراه نماینده : 09141305294
کد نمایندگی : 69380
نام و نام خانوادگی نماینده : علی حبیب زاده
تلفن همراه نماینده : 09903827323