نمایندگان استان قزوین

کد نمایندگی : 67308
نام و نام خانوادگی نماینده : محسن اینانلو دوقوز
تلفن همراه نماینده : 09128822613