نمایندگان استان آذربایجان غربی

کد نمایندگی : 66735
نام و نام خانوادگی نماینده : امید غفوری نژاد
تلفن همراه نماینده : 09144819851