نمایندگان استان مازندران

کد نمایندگی : 63408
نام و نام خانوادگی نماینده : جلیل عموزاد مهدیرجی
تلفن همراه نماینده : 09351311366