نمایندگان استان تهران

کد نمایندگی : 64411
نام و نام خانوادگی نماینده : زیبا سادات بنی هاشم
تلفن همراه نماینده : 09197057377
کد نمایندگی : 65881
نام و نام خانوادگی نماینده : مجتبی اسدی
تلفن همراه نماینده : 09127968917
کد نمایندگی : 82203
نام و نام خانوادگی نماینده : مرضیه حیدری
تلفن همراه نماینده : 09120751420
کد نمایندگی : 70034
نام و نام خانوادگی نماینده : سجاد جلیلیان
تلفن همراه نماینده : 09368307372