پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه

پوشش تکمیلی معافیت از پرداخت حق بیمه و پرداخت سرمایه بیمه از کارافتادگی به هر علت
بیمه پاسارگاد بنابر پرسشنامه و پیشنهاد تکمیل شده توسط بیمه گذار و بر اساس قانون و مقررات بیمه در ایران موافقت می نماید چنانچه بیمه شده به هر علت از کار افتاده کلی و دائم گردد و قادر به انجام هیچ گونه فعالیتی نباشد علاوه بر پرداخت سرمایه بیمه از کارافتادگی به هر علت ، از دریافت حق بیمه اصلی و پوشش های اضافی از تاریخ شروع تا خاتمه دوره از کار افتادگی صرف نظر نموده و بیمه نامه عمر و تامین آتیه را به اعتبار خود باقی نگهدارد .

ماده 1- تعریف :
از کار افتادگی کلی و دائمی عبارت است از ناتوانی کامل بیمه شده در انجام هر گونه شغل یا فعالیت در اثر بیماری و یا حادثه از قبیل فقدان دید از دو چشم ، قطع یا از کار افتادگی کامل و دائمی دو بازو ، دو دست ، دو ساق پا یا دو پا ، فقدان یک بازو یا یک دست و یا یک ساق پا و یا امراض دماغی غیر قابل علاج که باعث اختلال کلی مشاعر شوند . پرداخت سرمایه و معافیت از پرداخت حق بیمه شامل از کار افتادگی هایی می گردد که پس از شروع پوشش بیمه و قبل از سن 60 سالگی شروع گردیده و منطبق با تعاریف فوق باشد ، مشروط بر اینکه :
1-1- ناتوانی کامل بیمه شده حداقل شش ماه بلاانقطاع ادامه یابد و مراتب از طرف پزشک معتمد بیمه گر تایید شود .
2-1- شروع بیماری منشا ناتوانی یک سال پس از تاریخ این الحاقیه باشد و یا ناتوانی در اثر حوادث مشمول بیمه بعد از شروع این الحاقیه باشد .

ماده 2- استثنائات :
موارد زیر تحت پوشش نخواهد بود :
1-2- جرح یا صدمه که به طور عمدی توسط بیمه شده به خود یا توسط ذینفع به بیمه شده وارد شده باشد .
2-2- صدمه ، جرح یا بیماری که منجر به از کار افتادگی کلی و دائمی گردد و ناشی از خدمت در نیروهای مسلح یا اشتغال در هر گونه سازمان تدافعی غیر نظامی باشد ، مشروط بر اینکه این از کار افتادگی در جنگ یا در عملیات شبه جنگی یا برقراری نظم عمومی اتفاق افتد .
3-2- در صورتی که سن بیمه شده در شروع از کار افتادگی کلی و دائمی بیش از 60 سال باشد ، در چنین صورتی حق بیمه پرداختی بیمه شده بابت مدت مازاد 60 سالگی در صورت دریافت ، برگشت داده می شود .
4-2- صدمه و یا جرح ناشی از مسافرت هوایی به جز در مواردی که بیمه شده به عنوان مسافر عادی در خطوط تجاری مسافرت نماید .
5-2- از دست دادن صلاحیت پرواز به علت حادثه یا بیماری در صورتی که شغل بیمه شده خلبانی باشد .
6-2- صدمه بدنی یا اختلالات روانی که قبل از صدور بیمه نامه به شخص وارد شده باشد .

ماده 3- متوقف شدن بیمه تکمیلی :
پوشش تکمیلی از کار افتادگی در موارد ذیل خود به خود فسخ شده و دیگر اعتباری نخواهد داشت :
1-3- در صورت فسخ و یا بازخرید بیمه نامه .
2-3- در صورت تعلیق و مخفف شدن بیمه نامه اصلی .
3-3- برقراری مجدد پوشش های تکمیلی تابع بیمه نامه اصلی بیمه عمر و تامین آتیه خواهد بود .

ماده 4- وظایف بیمه گذار :
1-4- حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ شروع از کار افتادگی کتبا و تا زمانی که بیمه شده در قید حیات است مراتب را به بیمه گر اعلام دارد .
2-4- درصورت تایید از کار افتادگی از طرف بیمه گر ، مدارک مورد تقاضای بیمه گر مبنی بر ادامه از کار افتادگی خود را در صورت مطالبه بیمه گر در اختیار وی قرار دهد . چنانچه این از کار افتادگی با رعایت دوران انتظار برای مدت دو سال تمام ادامه داشته باشد . پس از آن بیمه گر فقط یک بار در هر سال این مدارک را مطالبه خواهد نمود و درصورتی که بیمه شده قادر به ارائه مدارک مزبور نشود یا اینکه بیمه شده قادر به ادامه کار و تحصیل درآمد گردد ، کلیه اقساط بعدی حق بیمه طبق شرایط بیمه نامه توسط بیمه گذار باید پرداخت گردد .