شرایط عمومی بیمه نامه عمر و تامین آتیه

تعاریف :
بیمه گر : شرکت بیمه پاسارگاد می باشد .
بیمه گذار : شخص حقیقی یا حقوقی است که قرارداد بیمه را با بیمه گر منعقد و پرداخت حق بیمه را به ترتیب مندرج در بیمه نامه تعهد می کند .
بیمه شده : شخص حقیقی است که فوت و یا حیات او موضوع قرارداد بیمه و سن و وضع مزاجی و سلامتی او پایه محاسبه حق بیمه است .
استفاده کننده : شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه گذار ، قرارداد بیمه را به نفع او منعقد ساخته است .
موضوع بیمه : یکی از انواع بیمه های عمر است که در شرایط خصوصی بیمه نامه ذکر شده است .

ماده 1- حقوق ناشی از قرارداد :
این قرارداد شرکت بیمه پاسارگاد و بیمه گذار بر اساس اظهارات کتبی بیمه گذار و بیمه شده در برگ پیشنهاد بیمه و پیوست های احتمالی که جزء لاینفک بیمه نامه می باشد و این شرایط عمومی تنطیم گردیده و مورد توافق طرفین می باشد . گزارش پزشکان معاینه کننده و مدارک ضمیمه این گزارشات نیز بر اساس این قرارداد می باشد . در صورتی که بیمه شده و بیمه گذار شخص واحدی نباشد ، رضایت کتبی بیمه شده و هم چنین در مورد بیمه شده ای که اهلیت قانونی نداشته باشد ، موافقت ولی یا قیم او ضروری است . در غیر این صورت بیمه نامه باطل است .

ماده 2- اعتبار قرارداد بیمه و لازم الاجرا بودن مندرجات آن :
1-2- هرگاه در مورد سوابق روحی و جسمی بیمه شده که به وسیله معاینه پزشکی قابل تشخیص نیست و پزشک ناچار باشد به اظهارات بیمه شده اکتفا نماید ، معلوم شود که بیمه شده از اظهار مطالبی به طور غیر عمد خودداری نموده و یا اظهارات نامبرده در این گونه موارد به صورت غیرعمد مطابق با واقعیت نبوده و این امر موضوع خطر را تغییر داده و یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر کاسته باشد ، بیمه گر حق و اختیار دارد :
1-1-2- در صورت اثبات اظهارات خلاف واقع قبل از وقوع خطر ، قرارداد بیمه را فسخ و یا این که در صورت تمایل بیمه گذار به پرداخت حق بیمه اضافی ، آن را ادامه دهد . در صورت فسخ قرارداد ، حق بیمه دریافتنی بابت خطر فوت برای مدت زمان بین تاریخ شروع تا هنگام فسخ قرارداد به بیمه گر تعلق می گیرد و مازاد آن به علاوه ذخیره ریاضی به بیمه گذار مسترد خواهد شد .
2-1-2- در صورت اثبات اظهارات خلاف و یا کتمان حقایق پس از وقوع خطر موضوع بیمه ، تعهد بیمه گر به نسبت حق بیمه پرداختی و حق بیمه ای که بایستی در صورت اظهار خطر به صورت کامل و واقع پرداخت شده باشد ، کاهش می یابد .
3-1-2- چنانچه موارد خلاف اظهار شده از جانب بیمه گذار و یا بیمه شده از مواردی باشد که در صورت علم و اطلاع بیمه گر به آن از عقد قرارداد خودداری می نمود ، قرارداد باطل و نود درصد از حق بیمه هایی که از بیمه گذار دریافت گردیده به او مسترد خواهد شد .
2-2- چنانچه اظهارات خلاف واقع و یا کتمان حقایق از طرف بیمه گذار و یا بیمه شده عمدی باشد ، بیمه نامه باطل و حق بیمه پرداخت شده قابل استرداد نخواهد بود .
3-2- آثار قانونی ناشی از قرارداد ، منوط به امضای آن از جانب بیمه گر و پرداخت اولین قسط حق بیمه از سوی بیمه گذار می باشد ، مشروط بر این که تغییری در وضعیت سلامت بیمه شده به وجود نیامده باشد .
4-2- حدود مسئولیت و تعهدات طرفین و همچنین نحوه استفاده از مزایای قرارداد تعیین و تعریف شده است . هر گونه تغییر در شرایط قراردادی به موجب اوراق الحاقی بوده و الحاقی صادره جزء لاینفک قرارداد بیمه تلقی خواهد شد .
5-2- چنانچه مطالب مندرج در قرارداد بیمه یا الحاقی های آن مورد موافقت بیمه گذار نباشد ، بیمه گذار اختیار دارد حداکثر ظرف مدت سه هفته از تاریخ صدور ، تقاضای اصلاح آن را بنماید . بدیهی است پس از انقضای مدت مذکور مطالب مندرج در قرارداد مورد قبول بیمه گذار خواهد شد .
6-2- در صورتی که شرایط جدیدی توسط بیمه گر به نفع بیمه گذاران وضع شود و بیمه گذاری تقاضای استفاده از آن شرایط را بنماید ، بیمه گر در صورت موافقت با تقاضای آن بیمه گذار ، با صدور الحاقی ، حق استفاده از آن شرایط را به بیمه گذار می دهد .
7-2- در صورتی که بیمه گذار ظرف مدت 30 روز پس از صدور بیمه نامه نسبت به فسخ بیمه نامه اقدام نماید ، بیمه نامه فسخ ، و کلیه هزینه های معاینات و آزمایش های پزشکی به عهده وی خواهد بود .
8-2- این قرارداد چز در مورد اثبات تقبل موضوع بند (1-2) ماده 2 برای طرفین لازم الاجراء است .

ماده 3- پرداخت حق بیمه :
1-3- حق بیمه به اقساط سالانه در اول هر سال بیمه ای باید پرداخت گردد .
2-3- حق بیمه سالانه بنا به تقاضای بیمه گذار ممکن است به اقساط شش ماهه ، سه ماهه و ماهانه تقسیط شود .
3-3- در صورت فوت بیمه شده در اثناء یکی از سال های بیمه ای ، اگر حق بیمه آن سال تماما پرداخت نشده باشد بیمه گر باقیمانده حق بیمه آن سال را از سرمایه بیمه قابل پرداخت به استفاده کننده از بیمه نامه کسر خواهد کرد .
4-3- پرداخت حق بیمه در صورتی معتبر خواهد بود که به صندوق شرکت و یا شعب آن و در مقابل قبض رسمی شرکت انجام شده و یا به روش دیگری که بیمه گر تعیین کرده باشد صورت پذیرد .
5-3- اقساط حق بیمه در سررسید تعیین شده باید پرداخت گردد و حداکثر مهلت پرداخت هر قسط 30 روز از تاریخ سررسید آن قسط خواهد بود .
6-3- در صورت تأخیر بیش از 30 روز در پرداخت قسط حق بیمه ، یا قسمتی از آن به یکی از دو حالت زیر عمل خواهد شد :
1-6-3- بیمه نامه هایی که حق بیمه آن کمتر از 6 ماه تمام پرداخت شده باشد خود به خود بدون هیچ گونه تشریفاتی فسخ و حق بیمه پرداخت شده قابل استرداد نیست .
2-6-3- بیمه نامه هایی که لااقل حق بیمه 6 ماه تمام آن پرداخت شده باشد به بیمه ای با سرمایه بیمه ای کمتر به نام مخفف تبدیل می گردند و حق بیمه دیگری بابت این بیمه دریافت نمی شود .

ماده 4- برقراری مجدد بیمه نامه :
1-4- بیمه گذار در طول مدت اصلی بیمه نامه در صورت رضایت بخش بودن وضع مزاجی بیمه شده می تواند تقاضای برقراری مجدد بیمه نامه فسخ و یا مخفف شده را با شرایط ذیل بنماید .
1-1-4- از سررسید اولین قسط حق بیمه تادیه نشده بیمه نامه مخفف شده بیش از سه سال نگذشته باشد .
2-1-4- از سررسید اولین قسط حق بیمه تادیه نشده بیمه نامه فسخ شده بیش از یکسال نگذشته باشد .
3-1-4- اقساط حق بیمه معوقه با در نظر گرفتن جریمه تاخیر پرداخت گردد . (جریمه تاخیر در پرداخت حق بیمه مازاد بر 30 روز به ازاء هر ماه و کسر ماه 5/1 درصد حق بیمه است .)
2-4- بیمه گر برای برقراری مجدد اعتبار بیمه نامه حق دارد که به هزینه بیمه گذار از بیمه شده معاینه پزشکی به عمل آورد .
تبصره : در صورتی که حق بیمه به صورت غیر مستقیم و به حساب بیمه پاسارگاد واریز گردد ، بیمه نامه با رعایت بند 1-4 و 2-4 معتبر خواهد بود .

ماده 5- حقوق بیمه گذار در مورد اندوخته بیمه نامه :
اندوخته ای که از این بیمه نامه نزد بیمه گر تشکیل می شود حقوقی برای بیمه گذار ایجاد می کند .
1-5- ارزش بازخرید : بیمه گذار از ابتدای ماه هفتم سال اول بیمه ای می تواند بیمه خود را به بیمه گر واگذار و ارزش بازخرید بیمه نامه را بر طبق محاسبه بیمه گر ، از او دریافت کند .
2-5- دریافت وام : بیمه گذار می تواند از محل اندوخته بیمه نامه خود ، از بیمه گر وام دریافت کند . در این صورت تعهد بیمه گر تا میزان مبلغ وامی که به بیمه گذار داده ، یا تا میزان باقیمانده وام اگر بi طور اقساطی بازپرداخت شود ، به اضافه سود مربوط به آن ها کاهش می یابد .

ماده 6- انتقال قرارداد بیمه :
1-6- بیمه گذار با جلب موافقت بیمه گر و شخص بیمه شده ، اگر غیر از بیمه گذار باشد ، می تواند قرارداد بیمه خود را به هر یک از وسایل قانونی به دیگری انتقال دهد . در صورتی که بیمه گذار بیمه خود را به دیگری منتقل کند یا فوت شود و بیمه اش به ورثه اش منتقل گردد ، اگر کسی که بیمه به او انتقال داده شده یا ورثه بیمه گذار متوفی کلیه تعهداتی را که بیمه گذار اصلی بابت آن بیمه در مقابل بیمه گر داشته مانند بیمه گذار اصلی اجرا نمایند ، بیمه به نفع انتقال گیرندگان به اعتبار خود باقی خواهد ماند و انتقال گیرندگان ، بر طبق شرایط عمومی بیمه زندگی ، حق فسخ قرارداد بیمه را هم خواهند داشت .
2-6- انتقال دهنده مسئول پرداخت کلیه اقساط حق بیمه تا تاریخ انتقال است .
3-6- اگر انتقال گیرندگان ، اعم از ورثه یا دیگران متعدد باشند ، هریک از آنان بطور تضامنی مسئول پرداخت هر قسط سررسید می باشد به طوری که اگر یکی از آنان سهم خود را از قسط حق بیمه سررسید شده پرداخت نکند ، هیچ یک از انتقال گیرندگان حق استفاده از مزایای قرارداد بیمه انتقال یافته را نخواهد داشت .

ماده 7- خطرات متمم :
سه خطر مشروط زیر قابل الحاق به هرگونه بیمه زندگی می باشند که وجه آنها در صورت فوت شخص بیمه شده در خلال مدت بیمه یا در انتهای آن مدت باید پرداخت شود ، مگر آنکه در شرایط خصوصی بیمه عمر از شمول بیمه استثناء شده باشند .
1-7- خطر مسافرت هوائی : اگر بیمه شده به عنوان مسافر عادی به وسیله هواپیمای مسافری یا ارباس در خطوط حمل و نقل تجاری مجاز مسافرت کند بدون پرداخت حق بیمه اضافی و بدون احتیاج به دادن اطلاع قبلی به بیمه گر تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد . فوت ناشی از مسابقه سرعت و پروازهای اکتشافی و آکروباسی و هر نوع تمرین پرواز هوائی بیمه نمی شود و در صورت وقوع فوت در اینگونه پروازها تنها وجه اندوخته تا روز وقوع حادثه توسط بیمه گر پرداخت خواهد شد .
2-7- خطر جنگ : در صورتی که بیمه شده در نتیجه عملیات تعرضی و تدافعی و یا هر نوع حادثه دیگری که جنبه نظامی در مقابل نیروی مهاجم داشته باشد فوت نماید ، بیمه گر فقط اندوخته ریاضی بیمه را تا روز حادثه خواهد پرداخت . چنانچه بیمه شده به عنوان نظامی و یا تشکیلات نظامی تحت هر عنوان به جنگ فرستاده شود ، بیمه نامه از تاریخ تجهیز بیمه شده به بیمه معلق تبدیل می شود حتی اگر بیمه گر در اثر عدم اطلاع از وضع بیمه شده به دریافت حق بیمه ادامه داده باشد . در این صورت چنانچه به هر علتی خطری پیش آید ، بیمه گر فقط اندوخته ریاضی سرمایه بیمه را تا روز تعلیق خواهد پرداخت و حق بیمه های اضافی دریافتی احتمالی از تاریخ تعلیق مسترد خواهد شد . بیمه نامه معلق شش ماه پس از ختم عملیات جنگی و یا برگشت بیمه شده به حال عادی و با در نظر گرفتن شرایط ماده 4 این قرارداد به حال اولیه اعاده داده خواهد شد.
3-7- عملیات پلیسی ، عملیات نظامی محسوب خواهد شد .

ماده 8- خطراتی که جبران نمی شود :
1-8- در صورتی که بیمه شده خودکشی کند و یا در اثر سعی در خودکشی فوت نماید بر اساس شرایط زیر عمل می گردد :
1-1-8- هرگاه دو سال تمام از مدت بیمه نگذشته باشد فقط اندوخته بیمه نامه که از طرف بیمه گر تعیین می شود به استفاده کننده پرداخت خواهد شد .
2-1-8- هرگاه دو سال تمام از مدت بیمه گذشته باشد تمام سرمایه بیمه پرداخت خواهد شد .
2-8- در صورتی که استفاده کننده یا یکی از استفاده کنندگان یا بیمه گذار سبب مرگ بیمه شده باشند در این صورت فقط سهم سایر استفاده کنندگان و در صورت عدم وجود استفاده کننده دیگر به وراث قانونی بیمه شده پرداخت خواهد شد .

ماده 9- اختیار بیمه گذار در تغییر استفاده کننده :
1-9- بیمه گذار می تواند استفاده کننده از منافع بیمه زندگی را که در اختیار دارد با اخذ موافقت کتبی بیمه شده تغییر دهد مگر اینکه بیمه نامه را به دیگری انتقال داده و سند بیمه نامه را هم به منتقل الیه تسلیم کرده باشد .
2-9- بیمه گذار موظف است مراتب را کتباً با اعلام نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه هر یک از استفاده کنندگان جدید به بیمه گر اطلاع دهد .

ماده 10- تاریخ امکان استفاده از سرمایه بیمه :
1-10- امکان قانونی استفاده از سرمایه بیمه از تاریخ فوت بیمه شده یا از تاریخ پایان مدت بیمه شروع می شود ولی اگر بیمه گذار یا استفاده کننده معین شده از طرف او از بابت بیمه نامه مربوط از بیمه گر وجهی دریافت کرده یا معامله ای نموده باشد ، تعهدات بیمه گر به میزان موجهی که قبلاً پرداخت کرده تقلیل خواهد یافت .
2-10- سرمایه بیمه در صورتی که بر اثر فوت بیمه شده قابل پرداخت گردد ، متعلق به ورثه قانونی بیمه شده است مگر آنکه در بیمه نامه یا الحاقیه های آن استفاده کننده دیگری معین شده باشد که در آن صورت سرمایه بیمه به استفاده کننده معین شده تعلق می گیرد .

ماده 11- مدارک لازم برای پرداخت سرمایه بیمه :
سرمایه بیمه شده در مقابل رسیدی که دارای امضاء مصدق باشد و پس از دریافت اسناد و مدارک مشروحه ذیل به استفاده کننده پرداخت خواهد شد .
1-11- بیمه نامه و اوراق الحاقی ضمیمه آن
2-11- قبض رسید حق بیمه های پرداخت شده
3-11- در صورتی که پرداخت سرمایه در صورت حیات بیمه شده باشد رونوشت کامل مصدق شناسنامه باید ارائه گردد .
4-11- در صورتی که پرداخت سرمایه بعد از فوت بیمه شده باشد باید کتباً با ذکر علت فوت در اولیت فرصت منتهی تا یک ماه (مگر در موارد غیر عادی) مراتب از طرف استفاده کننده یا بیمه گذار به اطلاع بیمه گر برسد به علاوه مدارک ذیل را برای رسیدگی در اختیار بیمه گر قرار دهند : گواهی رسمی فوت - گواهی مشروح آخرین پزشک معالج که در آن علت بیماری و شروع و سیر آن ذکر شده باشد و در صورتی که معالجه به عمل نیامده باشد ، مدارک مثبته حاکی از بیماری و علل فوت و اوضاع و احوالی که فوت در آن اتفاق افتاده باشد تهیه و ارائه گردد - گواهی انحصار وراثت در صورتی که استفاده کنندگان در بیمه نامه و اوراق الحاقی مشخص نشده باشند - بیمه گر حق دارد اطلاعات و مدارک تکمیلی در این زمینه مطالبه یا خود تهیه کند - در صورتی که اشتباهی در تاریخ تولد بیمه شده در موقع انعقاد قرارداد بیمه رخ داده باشد حق بیمه های اشتباهی مسترد و یا از سرمایه کسر خواهد شد - بیمه گر پس از دریافت اسناد و مدارک مزبور و اطمینان از صحت آنها حداکثر ظرف یک ماه تعهدات خود را انجام خواهد داد .

ماده 12- مفقود شدن بیمه نامه یا قبوض رسید حق بیمه :
در صورت مفقود شدن بیمه نامه یا قبوض رسید حق بیمه ، بیمه گذار باید هر چه زودتر مراتب را کتباً به بیمه گر اطلاع دهد تا بیمه گر پس از اطمینان یافتن از فقدان آنها المثنای آنها را صادر کرده و در اختیار بیمه گذار بگذارد .

ماده 13- نشانی قانونی محل اقامت بیمه گذار در ایران :
1-13- نشانی بیمه گذار به ترتیبی که در پیشنهاد بیمه زندگی نوشته و امضاء کرده است ، نشانی قانونی او محسوب شده و مکاتبات بیمه گر به همان نشانی ارسال خواهد شد .
2-13- در صورتی که بیمه گذار محل اقامت خود را تغییر دهد موظف است که نشانی محل اقامت جدید خود را کتباً به اطلاع بیمه گر برساند .
3-13- هرگاه بیمه گذار خارج از ایران اقامت نماید باید یک نفر مقیم ایران را به بیمه گر معرفی کند که در کارهای مربوط به بیمه عمر نماینده او باشد و بیمه گر نامه های مربوط را به عنوان و نشانی نام برده ارسال نماید .
4-13- در صورت عدم توجه بیمه گذار به رعایت این مقررات ، مکاتبات بیمه گر به آخرین نشانی بیمه گذار در ایران که به بیمه گر اطلاع داده شده معتبر تلقی خواهد شد .
5-13- بیمه گذار و نماینده او در ایران باید در کلیه مکاتبات خود به عنوان شرکت بیمه پاسارگاد در تهران یا شعب آن در شهرستان ها شماره بیمه نامه عمر خود را که درباره آن مکاتبه کرده اند در نامه خود قید کنند .

ماده 14- دادگاه های صالحه :
این بیمه نامه بر اساس قانون بیمه و مقررات مربوط به آن تنظیم شده است و در مورد تمام دعاوی که علیه بیمه گر راجع به اجرای آن ممکن است اقامه شود صریحاً تعهد و موافقت می شود که به محاکم صالحه ایران ارجاع خواهد گردید .

ماده 15- مدت مرور زمان :
مدت مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه نامه دو سال از تاریخ حادثه منشاء دعوی است .