پوشش بیمه فوت در اثر حادثه

پوشش تکمیلی بیمه فوت ، نقص عضو و از کار افتادگی جزیی ، کلی و دائم و هزینه پزشکی در اثر حادثه
بیمه پاسارگاد بنابر پرسشنامه و پیشنهاد تکمیل شده توسط بیمه گذار و براساس قانون و مقررات بیمه در ایران و طبق شرایط عمومی بیمه حوادث شخصی موافقت می نماید درصورت فوت بیمه شده ، نقص عضو و از کارافتادگی جزیی ، کلی و دائم بیمه شده و پرداخت هزینه های پزشکی بیمه شده در اثر حادثه نسبت به پرداخت غرامت بر اساس سرمایه های مندرج طبق پیوست شماره یک بیمه نامه عمر و تامین آتیه اقدام نماید .

ماده 1- حادثه :
حادثه عبارت است از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده و منجر به جرح ، نقص عضو ، از کار افتادگی و یا فوت بیمه شده گردد .

ماده 2- نقص عضو و از کار افتادگی دائم و قطعی :
نقص عضو یا از کار افتادگی دائم و قطعی عبارت است از قطع ، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن که ناشی از حادثه بوده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد .

ماده 3- هزینه پزشکی :
هزینه پزشکی عبارت است از هزینه هایی که در صورت تحقق خطرات ، بیمه شده مستقیما در مقابل دریافت خدمات درمانی متحمل می گردد .

ماده 4- خطرات بیمه شده :
تامین بیمه گر با رعایت استثنائات و محدودیت های مندرج در الحاقیه شامل تحقق خطر (حادثه) موضوع ماده 1 این الحاقیه می باشد . تحقق خطرات زیر نیز جزو تعهدات بیمه گر محسوب می گردد :
1-4- غرق شدن ، مسمومیت ، تاثیر گاز ، بخار و یا مواد خورنده مانند اسید .
2-4- ابتلا به هاری ، کزاز و سیاه زخم .
3-4- دفاع مشروع بیمه شده .
4-4- اقدام به نجات اشخاص و اموال از خطر .

ماده 5- استثنائات :
موارد زیر تحت پوشش نخواهد بود :
1-5- خودکشی و یا اقدام به آن .
2-5- صدمات بدنی که بیمه شده عمدا موجب آن می شود .
3-5- مستی یا استعمال هرگونه مواد مخدر و یا داروهای محرک بدون تجویز پزشک .
4-5- ارتکاب بیمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت ، مشارکت و یا معاونت در آن .
5-5- فوت بیمه شده به علت حادثه عمدی از طرف ذینفع (اعم از مباشرت ، مشارکت و یا معاونت) که در این صورت بیمه گر منحصرا متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ذینفع در سرمایه بیمه خواهد شد .
6-5- هر نوع دیسک و یا فتق بیمه شده .
7-5- بیماری و ابتلا به جنون بیمه شده مگر آنکه ابتلا به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع ماده 1 باشد .
8-5- پرش با چتر نجات به صورت سقوط آزاد .

ماده 6- متوقف شدن بیمه تکمیلی :
پوشش های تکمیلی حادثه در موارد ذیل خود به خود فسخ شده و دیگر اعتباری نخواهد داشت :
1-6- درصورت فسخ و یا باز خرید بیمه نامه .
2-6- در صورت تعلیق و مخفف شدن بیمه نامه اصلی .
3-6- برقراری مجدد پوشش های تکمیلی تابع بیمه نامه اصلی بیمه عمر و تامین آتیه خواهد بود .

ماده 7- خطراتی که فقط با موافقت کتبی بیمه گر و پرداخت حق بیمه اضافی قابل پوشش است :
1-7- شورش ، انقلاب ، بلوا ، اعتصاب ، قیام ، آشوب ، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی .
2-7- زمین لرزه ، آتش فشان .
3-7- ورزش های سوارکاری ، قایقرانی و هدایت موتور سیکلت دنده ای ، هدایت و یا سرنشینی هواپیمای آموزشی ، اکتشافی و غیر تجاری ، هدایت یا سرنشینی اتومبیل کورسی (مسابقه ای) ، هدایت و یا سرنشینی هلیکوپتر ، غواصی ، پرش با چتر (به جز سقوط آزاد) و هدایت کایت یا سایر وسایط نقلیه پرواز بدون موتور .